Marka

Marka

 

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

- Marka olamayacak işaretler nelerdir :
1.Markanın tanımına uymayan işaretler.
2.Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
3.Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
4.Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
5.Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
6.Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
7.Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
8.Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre üye devletlere ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri.
9.Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
10.Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
11.Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
12.Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

- Marka başvurusuna itiraz üzerine incelenecek nispi red nedenleri nelerdir :
1.Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
2.Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
3.Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
4.Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
5.Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
6.Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
7.Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
8.Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri 11 içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
9.Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

- Markanın kullanılması :
Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:
1.Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
2.Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
3.Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

- Kullanım ispatı :
Marka başvurusunun ilanı aşamasında yapılan itirazlarda, başvuru sahibi itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından, itiraza konu başvurunun başvuru tarihi veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir.

- Marka hakkının sona erme sebepleri :
Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir.
1.Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.
2.Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.

- Yurtdışında marka tescili :
Yurtdışında markanızı tescil ettirebilmek için izlenebilecek yollar aşağıda sunulmuştur.

1.Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Tescili :
Türkiye’nin de taraf olduğu Madrid Protokolü uyarınca, markanızı tek bir başvuru ile anlaşmaya taraf pek çok ülkede tescil ettirmeniz mümkün olmaktadır. Bu sistem ile yurtdışında tescil sahibi olmak, bir ülkede bireysel olarak marka tescili almak için harcanan süre ve ücret bakımından çok daha avantajlıdır. Başvuru esnasında tescil talep edilen ülkeler seçilebilir ve ücretlendirme seçilen ülkelere göre yapılır. İlkbaşvuruda seçilmeyen ülkelerde, daha sonra ek başvuru ile tescil talep etmek mümkündür.

2.Avrupa Topluluğu Marka Tescili :
Avrupa Topluluğuna üye ülkeleri kapsayan marka tescil sistemidir. Türkiye topluluğa üye değildir ancak başvuru yapma hakkına sahiptir. İspanya – Alicante’de bulunan merkez ofise yapılan başvurularda topluluğa üye tüm ülkeler seçilmiş kabul edilerek işlem yapılabilmektedir. Böylece tüm topluluk ülkelerinde geçerli güçlü bir marka tesciline sahip olunabilmektedir.

3.Bireysel Ülke Marka Tescili :
Bir ülkede marka tescili sahibi olabilmenin bir diğer yolu da, o ülkenin Marka ve Patent ofisine bir vekil aracılığı ile başvuru yapılmasıdır. Bu durumda o ülkenin prosedürü takip edilerek gerekli resmi ücretler ve vekillik ücretinin ödenmesi gerekir. Ülkelere göre izlenmesi gereken prosedür ve ücretler değişiklik göstermekte olup tescil işlemlerinin tamamlanma süreside 3 ay ila 5 yıl arasında değişiklik gösterebilir.