»  Çalışma Alanlarımız

Buluş :
Teknoloji alanındaki belirli bir sorunun çözümü olarak tanımlanır. Buluş kavramı, patent hukukunun
temelini oluşturur. Buluşlar; buluş yapma faaliyetini özendirmek, sanayiye uygulanması ile teknik,
ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak
için patent veya faydalı model belgesi verilerek korunur.

Patent :
Buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma gibi tüm hakların
sağlanmasıdır. Yani; buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya
satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Patent Verilerek Korunacak Buluşlar :
Bir buluşun patent tescili ile korunabilmesi için sahip olması gereken üç temel özellik aşağıda
belirtilmiştir.
1. Yenilik
2. Tekniğin bilinen durumunu aşaması
3. Sanayiye uygulanabilir olması
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar :
1. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili
teşhis usulleri.

Patent Verilerek Korunamayacak Buluşlar :
1. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
2. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan
yetiştirilmesi usulleri.

Türkiye’de Buluşlara Sağlanan Koruma Sistemleri :
İncelemesiz Patent : Ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli ancak süresi
nispeten kısıtlı 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemesiz patentte başvuru sahibi veya üçüncü
kişiler tarafından 7 yıllık sürenin bitiminden önce inceleme talebinde bulunulabilir. Ve inceleme sonucu
olumlu olursa, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreli incelemeli patent verilir.
İncelemeli Patent : İşlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, basvurunun
patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna
dayanarak verildigi için daha saglam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. İncelemeli
patent 20 yıl koruma saglar.

Faydalı Model :
Araştırma ve inceleme işlemleri bulunmamaktadır. Diğer sistemlere göre daha kısa
sürede belge alınabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin talebi üzerine faydalı model başvuruları için de
araştırma raporu düzenlenir. Bu sistemde başvuru yayınlandıktan itibaren üç ay içinde üçüncü kişiler
itiraz edebilirler. İtirazlar başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi karşı görüşlerini bildirebilir ya da
istemlerde değişiklik yapabilir ya da itiraza rağmen belge talep edebilir. Faydalı Model 10 yıl koruma
sağlar. Koruma süresi uzatılamaz.

Kullanma Zorunluluğu :
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma
zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde
gerçekleştirilir.
Patent Hakkının sona Erme Sebepleri :
1. Koruma süresinin dolması;
2. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

FAYDALI MODEL
Faydalı Model :
Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belli bir süre koruma
sağlayan bir sistemdir. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman
hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz
olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş
yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür.

Koruma Şekli ve Süresi :
Patent sahibine tanınan koruma, faydalı model belgesi sahibine de aynen tanınır.
Faydalı model belgesi, başvuru tarihinden itibaren on yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz.
Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili :
Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil edilebilir.

Yıllık Ücretler :
Bir patent veya faydalı model başvurusu veya tescilinin korunması için gerekli olan ve yıllık ücretler,
koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay
ve gündür.

Bir işletmenin imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin
mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da
nitelendirilebilen işareti markadır.

Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler :
1. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar,
2. Ticaret alanında cins, çeşit, “vasıf”, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların
üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik
özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
3. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna
mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren
markalar,
4. Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu
olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
5. Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak
markalar,
6. Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6
ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
7. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren,
tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer
armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,
8. Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış
markalar,
9. Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
10. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler :
Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması
durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
1. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir
marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
2. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir
marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın
kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış
markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil
için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

Markanın Kullanılması :
Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu
kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.
Aşağıda Belirtilen Durumlar Markayı Kullanma Kabul Edilir:
1. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
2. Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
3. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
4. Markayı taşıyan malın ithalatı.

Markanın Koruma Süresi :
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler
halinde yenilenir.

Yenileme :
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte
öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Marka Hakkının Sona Ermesi :
1. Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi,
2. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi,
nedenlerinden birinin gerçekleşmesi ile marka hakkı sona erer.

Garanti Markaları :
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak
özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti
markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya
hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Ortak marka :
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan
işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.

YURTDIŞINDA MARKA TESCİLİ
Yurtdışında markanızı tescil ettirebilmek için izlenebilecek yollar aşağıda sunulmuştur.

1. Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Tescili :
Türkiye’nin de taraf olduğu Madrid Protokolü uyarınca, markanızı tek bir başvuru ile 80’e yakın ülkede
tescil ettirmeniz mümkün olmaktadır. Bu sistem ile yurtdışında tescil sahibi olmak, bir ülkede bireysel
olarak marka tescili almak için harcanan süre ve ücret bakımından çok daha avantajlıdır. Başvuru
esnasında tescil talep edilen ülkeler seçilebilir ve ücretlendirme seçilen ülkelere göre yapılır.
İlkbaşvuruda seçilmeyen ülkelerde, daha sonra ek başvuru ile tescil talep etmek mümkündür. Marka tescili
ülkelerin herhangi birinde red edilirse bu red kararı sadece o ülke için geçerli olmakta diğer ülkeler için
işlemler devam etmektedir.

2. Avrupa Topluluğu Marka Tescili :
Avrupa Topluluğuna üye ülkeleri kapsayan (27) marka tescil sistemidir. Türkiye Topluluğa üye değildir
ancak başvuru yapma hakkına sahiptir. İspanya – Alicante’de bulunan merkez ofise yapılan
başvurularda topluluğa üye tüm ülkeler seçilmiş kabul edilerek işlem yapılabilmektedir. Böylece Tüm
topluluk ülkelerinde geçerli güçlü bir marka tesciline sahip olunabilmektedir. Ancak bu sistemin bir
dezavantajı vardır. Buna göre üye ülkelerin herhangi birinde başvurunuz red edildiğinde red kararı tüm
ülkeler için geçerli olmaktadır.

3. Bireysel Ülke Marka Tescili :
Bir ülkede marka tescili sahibi olabilmenin bir diğer yolu da, o ülkenin Marka ve Patent ofisine bir vekil
aracılığı ile başvuru yapılmasıdır. Bu durumda o ülkenin prosedürü takip edilerek gerekli resmi ücretler
ve vekillik ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ülkelere göre izlenmesi gereken prosedür ve ücretler
değişiklik göstermekte olup tescil işlemlerinin tamamlanma süreside 3 ay ila 5 yıl arasında değişiklik
gösterebilir.

Endüstriyel Tasarım :
“Tasarım”, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku,
malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu
bütünü ifade eder. Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Ayırt Edici Nitelik :
Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel
izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir
farklılık olması anlamındadır.

Tescilli Tasarımların Koruma Süresi :
Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Anılan süre beşer yıllık dönemler
halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılır.

Tasarım Hakkının Kapsamı :
Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım
hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü
üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari
amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

Çoklu Başvuru :
Birden çok tasarımın başvurusu, tek başvuru ile yapılabilir. Süslemeler hariç olmak üzere, bu olanaktan
yararlanmak ancak tek başvuru altında gösterilen her bir tasarımın, tasarlanan ürünlerin aynı altsınıfa
veya aynı set/takıma ait olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya birden çok nesnenin
yada sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları durumunda mümkündür.

Yenileme :
Tasarım hakkı sahibinin veya onun yetkili kıldığı kişinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi üzerine
tescil süresi uzatılır. Enstitü, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce ve
Yönetmelikte öngörülen süre içinde, tasarım hak sahibine haber verir. Enstitünün bu bilgiyi vermemiş
olması, Enstitüye herhangi bir sorumluluk getirmez.

Hükümsüzlük Halleri :
Aşağıdaki hallerde tasarımın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
1. Başvurunun belirtilen koruma şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;
2. Hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse;
3. Tescilli bir tasarım, sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer tasarımın başvuru
tarihi kendisinden önce ise;
Tasarım başvurusu hükümsüz kılınır.

Coğrafi işaret
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke
ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.
Coğrafi işaretler,
– Menşe adı
– Mahreç işareti
olarak ikiye ayrılmıştır.

Menşe Adı
Bir ürünün
– Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması,
– Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan
kaynaklanması,
– Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması
durumunda “menşe adını” belirtir.

Mahreç İşareti
Bir Ürünün
– Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanması,
– Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması,
– Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde
yapılması, durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

Korumanın Sağladığı Haklar
Coğrafi işaret tesciline sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme
hakkına sahiptir:
– Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki
ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari
amaçlı kullanımı,
– Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde
ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı; veya korunan adın
tercümesinin kullanımı; veya ‘stilinde’, ‘tarzında’, ‘tipinde’, ‘türünde’, ‘yöntemiyle’,’orada üretildiği biçimde
veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı,
– Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında, veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede
doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama
veya belirtiye yer verilmesi,
– Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek
diğer herhangi bir biçimde sunulması.

Entegre Devre
Entegre devre ile ; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış,
en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme
içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.

Entegre Devre Topografyası
Entegre devre topografyası ile ; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren,
üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü
entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının
görünümü kastedilmektedir.

Hangi tür entegre devre topografyaları tescil edilerek koruma altına alınır
Orijinal niteliğe sahip entegre devre topografyaları tescil belgesi verilerek korunur. Koruma; entegre
devre topografyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında
topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır. Bu korumadan yararlanma, yapısında koruma
altına alınmış bir entegre devre topografyası bulunduran entegre devrenin, herhangi bir üründe
kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.

Orijinal entegre devre topografyası
Entegre devre topografyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve
tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları arasında
bilinmiyorsa orjinal sayılmaktadır. Bilinen elemanlarının ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan
bir entegre devre topografyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından
orijinallik şartını taşıyorsa entegre devre topografyası korumasından yararlanmaktadır.

Entegre devre topografyası korumasının süresi
Entegre devre topografyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topografyasının, hak
sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî
açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü
edilen piyasaya sürülme tarihidir.
Ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.
Koruma süresi, korumanın başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının
bitiminde sona ermektedir.

BARKOD TESCİL BELGESİ ALMAK İÇİN aşağıdaki evrakları göndermeniz yeterlidir.

1 – Vekaletname
Ekli linkteki vekaletnameyi doldurup imzalamanız yeterlidir. Vekaletnamenin noter onayına gerek gerek yoktur (dosyayı indir)

2 – GS1 üyelik başvuru formu
Firmanızın ve istenilen barkod ile ilgili tüm bilgileri içeren ekli formu doldurup imzalamanız yeterlidir. (dosyayı indir)

3- Noter Onaylı Taahhütname
Ekli taahhütname’yi doldurup notere onaylattırmalısınız. (dosyayı indir)

4 – Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
Muhasebecinizden onaylı 2012 yılına ait gelir tablosu.

4.a – Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.

4.b -Hiç geliri olmayan firmalar için hiç bir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu
Eğer firmanızın geliri yok ise boş gelir tablosunu göndermelisiniz.

5 – Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi.

ÜCRETLENDİRME

SİSTEM GİRİŞ ÜCRETİ
CİRO KATEGORİ 10 Basamaklı
(1-100 Çeşit Ürün)
9 Basamaklı
(1-1000 Çeşit Ürün)
8 Basamaklı
(1- 10 Bin Çeşit Ürün)
7 Basamaklı
(1-100 Bin Çeşit Ürün)
100 Milyon  ve Üzeri A 1725.-TL 1950.-TL 2080.-TL 2275 .-TL
50 – 100 Milyon Arası B 1400.-TL 1565 .-TL 1690 .-TL 1950 .-TL
10 – 50  Milyon Arası C 1185.-TL 1305 .-TL 1435 .-TL 1630 .-TL
1 – 10 Milyon Arası D 860.-TL 980 .-TL 1175 .-TL 1305 .-TL
100 Bin – 1 Milyon Arası E 430.-TL 590 .-TL 720 .-TL 910 .-TL
0 – 100 Bin Arası ve
YENİ KURULANLAR
F 215 .-TL 295 .-TL 360 .-TL 460 .-TL
STANDART 1-10 Çeşit Ürün 1 Çeşit Ürün
540.-TL 270.-TL

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GS1 Firma Öneki ürünün üreticisi mi dağıtıcısı mı almalıdır?
GS1 sistemine göre ürünün marka sahibi (nerede veya kim tarafından üretildiğine bağlı olmaksızın) ürüne barkod numarası verilmesinden sorumludur. Ürünün marka sahibi, ürünün aynı zamanda üreticisi, dağıtıcısı, ithalatçısı veya perakendecisi olabilir.

2. TOBB-GS1 Türkiye’ye üyelik başvurusu ürün bazında mı yapılır?
Hayır. TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru firma bazında yapılır. Üyeliğe kabul edilen firma, tahsis edilen GS1 Firma Öneki ile ürün çeşitleri için barkod numaraları oluşturur.

3. TOBB-GS1 Türkiye’den GS1 Firma Öneki aldıktan sonra ne yapmalıyım?
Ürün numaralarının verilmesi ve verilen rakamların barkod sembolü haline dönüştürülmesi işlemi yapılmalıdır.

4. Adres ve unvan değişikliğinde ne yapmalıyım?
TOBB-GS1 Türkiye üyesi olan her firma, üyeliği devam ederken adres ve ünvan değişikliği yapmış ise adres ve ünvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesini bir yazı ile TOBB-GS1 Türkiye’ye iletmelidir.

5. TOBB-GS1 Türkiye’den aldığım GS1 firma önekimi başka bir firmaya devredebilir miyim?
TOBB-GS1 Türkiye üyelerine tahsis edilen firma öneklerinin başka gerçek veya tüzel kişilere kullandırılmasına izin verilmemektedir. Ancak TOBB-GS1 Türkiye tarafından onay verilmesi halinde üyeliklerini devredebilirler.

6. Önekle numaralandırabileceğim ürün sayısı dolduktan sonra piyasa çıkacak yeni ürünümü nasıl numaralandırabilirim ve barkodlayabilirim?
Ürün kotanız tükenmiş ise TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurarak yeni bir GS1 Firma Numarası alabilirsiniz.

7. Yıllık aidatımı nasıl ödeyeceğim?
TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olan firmalar yıllık aidatlarını her yıl Eylül ayı içinde TOBB-GS1 Türkiye’nin banka hesabına öderler. Yıllık aidat, firmanın üye olduğu yıl ödenmez. Yıllık aidat tutarı her yıl TOBB-GS1 Türkiye tarafından belirlenerek üye firmalara yazı ile duyurulur. Yıllık aidat duyurularının sağlıklı olarak üye firmalara duyurulabilmesi için üye firmaların güncel adreslerini TOBB-GS1 Türkiye’ye bildirmeleri gerekmektedir.

8. ABD’den ithal ettiğim ürünün barkodunu Türkiye’de okutabilir miyim?
EVET. ABD ve Kanada’da numaralanan ürünler, UPC barkod alfabesi ile simgelenmektedir. Eğer barkodu okuyacak optik okuyucu UPC barkodunu okumaya ayarlanmış ise ABD’den ithal edilen ürünün barkodu Türkiye’de okutulabilir. Barkod okuyucunun UPC barkodunu okutmak üzere ayarlanmasını sağlamak için barkod okuyucunun satıcısı firmadan destek alınmalıdır.

9. Amerika veya Kanada’da çalıştığım firma benden UPC (Universal Product Code – Evrensel Ürün Numarası) barkodu talep ediyor. Ne yapmalıyım?
UPC Numarası, Amerika ve Kanada firmaları tarafından kullanılmakta olan 12-basamaklı bir barkod numarası çeşididir.
GS1 Sisteminin gelişerek küresel bir hal alması ve tüm dünyada tek sistem olarak kullanılabilmesi amacıyla, GS1 US (A.B.D.) ve GS1 Canada (Kanada) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm A.B.D. ve Kanada perakende firmalarının GTIN-8 (EAN-8) ve GTIN-13 (EAN-13) barkodlarını okuyabileceklerini açıklamışlardır. “Gündoğumu 2005″ (Sunrise 2005) olarak adlandırılan bu girişim 1997 yılında açıklanmıştır.

Ancak bazı A.B.D. ve Kanada firmaları hala iş ortaklarının UPC barkodu kullanmalarını talep etmektedirler. Bu gibi özel durumlarda, GS1 Sistemine üye olan firmalarımız, GS1 Sistemi barkod numaralarından farklı olarak bir UPC numarası tahsisi için TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurabilirler ve TOBB-GS1 Türkiye, GS1 US (A.B.D.) aracılığı ile bu numarayı kendilerine tahsis edebilir. UPC numarası tahsisi için başvuran firma, UPC numarası tahsisi isteğine dair bir dilekçe ve UPC Numarası talep eden A.B.D. veya Kanada firmasından bu isteği belgeleyen bir yazı ile TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurmalı ve UPC numara tahsisi bedeli için TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemelidir.

10. Piyasadan çekilen bir ürünün numarasını yeni bir ürüne verebilir miyim?
Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildiğinde, bu ürünün numarası 4 yıl (48 ay) boyunca başka bir ürün için kullanılamaz. Bu süre tamamlandıktan sonra aynı numara başka bir ticari ürün için kullanılabilir. Numaranın kullanılamayacağı 4 yıllık süre, ürünün dağıtım kanalına sunulduğu son tarihten başlayarak hesaplanır. Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen numara 30 ay sonra yeniden kullanılabilir.

11. Okunamayan barkodlar için nereye başvurulur?
TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurularak barkodun okunamama nedeni ücretsiz olarak tespit edilir Uluslararası kabul gören doğrulama raporu verilir.

12. Barkod ambalaj üzerinde nereye konmalıdır?
Barkod sembollerin ambalaj üzerindeki yeri, kullanılacak barkod standartına,sembollerin tekliği kuralına, belirsiz yüzeylere sembol yerleştirme kuralına, sembol ve barkod okuyucu arasındaki mesafeye, baskı çeşitlerine ve sembolün basılacağı yüzeye bağlı olarak tespit edilmelidir.

13. Promosyon uygulamalarında barkod nasıl olmalıdır ?
– Ürünün boyutunda ve ağırlığında bir değişiklik yapılmış ise,
– Ürünün paketine bağlı olarak bir fiyat indirimi yapılmış ise, (Örneğin üçlü paket alana 2’li paket fiyatı uygulanması)
– Ürünün paketine ücretsiz bir ürün veya hediye kuponu eklenmiş ise,
Yeni bir ürün numarası verilmelidir.

14. Kolinin barkodu ile kolinin içindeki ürünün barkodu aynı mı olmalıdır?
Hayır. Kolinin içindeki ürünün üzerindeki barkodda yer alan ürün numarası ile kolinin barkodundaki ürün numarası,ürünün kolisi ile ürünün paketini birbirinden ayırdetmek için farklı olmak zorundadır.

« Geri Dön