»  Entegre Devre Topoğrafyası

Entegre Devre
Entegre devre ile ; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış,
en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme
içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.

Entegre Devre Topografyası
Entegre devre topografyası ile ; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren,
üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü
entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının
görünümü kastedilmektedir.

Hangi tür entegre devre topografyaları tescil edilerek koruma altına alınır
Orijinal niteliğe sahip entegre devre topografyaları tescil belgesi verilerek korunur. Koruma; entegre
devre topografyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında
topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır. Bu korumadan yararlanma, yapısında koruma
altına alınmış bir entegre devre topografyası bulunduran entegre devrenin, herhangi bir üründe
kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.

Orijinal entegre devre topografyası
Entegre devre topografyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve
tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları arasında
bilinmiyorsa orjinal sayılmaktadır. Bilinen elemanlarının ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan
bir entegre devre topografyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından
orijinallik şartını taşıyorsa entegre devre topografyası korumasından yararlanmaktadır.

Entegre devre topografyası korumasının süresi
Entegre devre topografyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topografyasının, hak
sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî
açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü
edilen piyasaya sürülme tarihidir.
Ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.
Koruma süresi, korumanın başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının
bitiminde sona ermektedir.

« Geri Dön