»  Marka

Bir işletmenin imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin
mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da
nitelendirilebilen işareti markadır.

Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler :
1. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar,
2. Ticaret alanında cins, çeşit, “vasıf”, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların
üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik
özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
3. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna
mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren
markalar,
4. Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu
olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
5. Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak
markalar,
6. Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6
ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
7. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren,
tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer
armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,
8. Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış
markalar,
9. Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
10. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler :
Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması
durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
1. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir
marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
2. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir
marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın
kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış
markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil
için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

Markanın Kullanılması :
Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu
kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.
Aşağıda Belirtilen Durumlar Markayı Kullanma Kabul Edilir:
1. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
2. Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
3. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
4. Markayı taşıyan malın ithalatı.

Markanın Koruma Süresi :
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler
halinde yenilenir.

Yenileme :
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte
öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Marka Hakkının Sona Ermesi :
1. Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi,
2. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi,
nedenlerinden birinin gerçekleşmesi ile marka hakkı sona erer.

Garanti Markaları :
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak
özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti
markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya
hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Ortak marka :
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan
işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.

YURTDIŞINDA MARKA TESCİLİ
Yurtdışında markanızı tescil ettirebilmek için izlenebilecek yollar aşağıda sunulmuştur.

1. Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Tescili :
Türkiye’nin de taraf olduğu Madrid Protokolü uyarınca, markanızı tek bir başvuru ile 80’e yakın ülkede
tescil ettirmeniz mümkün olmaktadır. Bu sistem ile yurtdışında tescil sahibi olmak, bir ülkede bireysel
olarak marka tescili almak için harcanan süre ve ücret bakımından çok daha avantajlıdır. Başvuru
esnasında tescil talep edilen ülkeler seçilebilir ve ücretlendirme seçilen ülkelere göre yapılır.
İlkbaşvuruda seçilmeyen ülkelerde, daha sonra ek başvuru ile tescil talep etmek mümkündür. Marka tescili
ülkelerin herhangi birinde red edilirse bu red kararı sadece o ülke için geçerli olmakta diğer ülkeler için
işlemler devam etmektedir.

2. Avrupa Topluluğu Marka Tescili :
Avrupa Topluluğuna üye ülkeleri kapsayan (27) marka tescil sistemidir. Türkiye Topluluğa üye değildir
ancak başvuru yapma hakkına sahiptir. İspanya – Alicante’de bulunan merkez ofise yapılan
başvurularda topluluğa üye tüm ülkeler seçilmiş kabul edilerek işlem yapılabilmektedir. Böylece Tüm
topluluk ülkelerinde geçerli güçlü bir marka tesciline sahip olunabilmektedir. Ancak bu sistemin bir
dezavantajı vardır. Buna göre üye ülkelerin herhangi birinde başvurunuz red edildiğinde red kararı tüm
ülkeler için geçerli olmaktadır.

3. Bireysel Ülke Marka Tescili :
Bir ülkede marka tescili sahibi olabilmenin bir diğer yolu da, o ülkenin Marka ve Patent ofisine bir vekil
aracılığı ile başvuru yapılmasıdır. Bu durumda o ülkenin prosedürü takip edilerek gerekli resmi ücretler
ve vekillik ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ülkelere göre izlenmesi gereken prosedür ve ücretler
değişiklik göstermekte olup tescil işlemlerinin tamamlanma süreside 3 ay ila 5 yıl arasında değişiklik
gösterebilir.

« Geri Dön