Çalışma Alanlarımız

Patent/Faydalı Model

Patent veya Faydalı Model tescili, sınırlı bir süre için patent/faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engellemek amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkını tescil sahibine verir.

- Patentlenebilirlik Kriterleri :
1.Yenilik
2.Buluş Basamağı
3.Sanayiye uygulanabilirlik
Faydalı model tescilinde buluş basamağı kriterine uygunluk şartı aranmaz.

- Buluş niteliğinde olmadığı için patent/faydalı model tescili alınamayacak konular :
1.Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
2.Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.
3.Bilgisayar programları.
4.Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
5.Bilginin sunumu.

- Buluş niteliğinde olmalarına rağmen patent/faydalı model tescili alınamayacak buluşlar :
1.Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
2.Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
3.İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
4.Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
5.İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

- Faydalı model tescili ile korunamayacak buluşlar :
1.Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar.
2.Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar.
3.Biyoteknolojik buluşlar.
4.Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar.

- Patent/faydalı model hakkının sona erme sebepleri :
1.Koruma süresinin dolması.
2.Patent/faydalı model sahibinin hakkından vazgeçmesi.
3.Korumanın devamlılığı için ödenmesi gereken yıllık ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi.

Marka

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

- Marka olamayacak işaretler nelerdir :
1.Markanın tanımına uymayan işaretler.
2.Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
3.Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
4.Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
5.Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
6.Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
7.Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
8.Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre üye devletlere ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri.
9.Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
10.Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
11.Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
12.Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

- Marka başvurusuna itiraz üzerine incelenecek nispi red nedenleri nelerdir :
1.Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
2.Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
3.Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
4.Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
5.Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
6.Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
7.Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
8.Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri 11 içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
9.Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

- Markanın kullanılması :
Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:
1.Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
2.Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
3.Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

- Kullanım ispatı :
Marka başvurusunun ilanı aşamasında yapılan itirazlarda, başvuru sahibi itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından, itiraza konu başvurunun başvuru tarihi veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir.

- Marka hakkının sona erme sebepleri :
Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir.
1.Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.
2.Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.

- Yurtdışında marka tescili :
Yurtdışında markanızı tescil ettirebilmek için izlenebilecek yollar aşağıda sunulmuştur.

1.Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Tescili :
Türkiye’nin de taraf olduğu Madrid Protokolü uyarınca, markanızı tek bir başvuru ile anlaşmaya taraf pek çok ülkede tescil ettirmeniz mümkün olmaktadır. Bu sistem ile yurtdışında tescil sahibi olmak, bir ülkede bireysel olarak marka tescili almak için harcanan süre ve ücret bakımından çok daha avantajlıdır. Başvuru esnasında tescil talep edilen ülkeler seçilebilir ve ücretlendirme seçilen ülkelere göre yapılır. İlkbaşvuruda seçilmeyen ülkelerde, daha sonra ek başvuru ile tescil talep etmek mümkündür.

2.Avrupa Topluluğu Marka Tescili :
Avrupa Topluluğuna üye ülkeleri kapsayan marka tescil sistemidir. Türkiye topluluğa üye değildir ancak başvuru yapma hakkına sahiptir. İspanya – Alicante’de bulunan merkez ofise yapılan başvurularda topluluğa üye tüm ülkeler seçilmiş kabul edilerek işlem yapılabilmektedir. Böylece tüm topluluk ülkelerinde geçerli güçlü bir marka tesciline sahip olunabilmektedir.

3.Bireysel Ülke Marka Tescili :
Bir ülkede marka tescili sahibi olabilmenin bir diğer yolu da, o ülkenin Marka ve Patent ofisine bir vekil aracılığı ile başvuru yapılmasıdır. Bu durumda o ülkenin prosedürü takip edilerek gerekli resmi ücretler ve vekillik ücretinin ödenmesi gerekir. Ülkelere göre izlenmesi gereken prosedür ve ücretler değişiklik göstermekte olup tescil işlemlerinin tamamlanma süreside 3 ay ila 5 yıl arasında değişiklik gösterebilir.

Tasarım

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.
Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

- Koruma kriterleri nelerdir :
Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır.
Yenilik: Bir tasarımın aynısının, ‘tescilli tasarım’ için başvuru veya rüçhan tarihinden önce; ‘tescilsiz tasarım’ için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce; dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını,
Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce ve tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasında bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

- Koruma kapsamı dışında kalan tasarımlar nelerdir :
1.Tasarım ve ürün tanımına uygun olmayan tasarımlar,
2.Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,
3.Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,
4.Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri,
5.Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu olan tasarımlar,
6.Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar.

- Çoklu Tasarım başvurusu :
Çoklu başvuru, tek başvuruda birden fazla tasarım için tescil talebi yapılmasına imkan vererek başvuru sahiplerinin kolay ve daha az maliyetli başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır. Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, birden fazla tasarımın aynı başvuruda işleme alınabilmesi için tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin Locarno sınıflandırma listesinde belirtilen aynı sınıfa ait olmaları gerekmektedir. Çoklu başvuru kapsamında en fazla yüz adet tasarım başvurusu yapılabilir.

- Tasarımın hükümsizlüğü :
Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tescili hükümsüz kılınabilir. Sınai Mülkiyet Kanununa göre hükümsüzlük sebepleri aşağıdaki gibidir:
1.Tasarımın, kanunda yer alan tasarım ve ürün tanımlarına uymaması,
2.Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması,
3.Tasarımın kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olması,
4.Ürünün teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri içermesi,
5.Tasarımın başka bir ürüne mekanik olarak monte edilebilmek veya bağlanabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması,
6.Tasarımın Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında belirtilen işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi,
7.Başvurunun Kanunda belirtilen korumadan yararlanacak kişiler kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılması,
8.Başvurunun kötü niyetli olduğunun ve bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını oluşturduğunun ispat edilmesi,
9.Tasarımın gerçek hak sahibinin başkası olması,
10.Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihinin tescilli tasarımdan önce olmasıdır.

- Yurtdışında tasarım tescili :

1.Uluslararası Tasarım tescili
Türkiye’nin de taraf olduğu Lahey anlaşması uyarınca uluslararası tasarım tescili yapılabilmektedir. Uluslararası başvuru sistemi başvuru sahiplerine, çok daha az maliyet ile ve tek bir başvuru yaparak birden fazla ülkede tasarımlarının tescil edilmesi imkanı sağlamaktadır. Bu sistem ile yurtdışında tescil sahibi olmak, bir ülkede bireysel olarak tasarım tescili almak için harcanan süre ve ücret bakımından çok daha avantajlıdır.

2.Avrupa Topluluğu Tasarım Tescili :
Avrupa Topluluğuna üye ülkeleri kapsayan tasarım tescil sistemidir. Türkiye Topluluğa üye değildir ancak başvuru yapma hakkına sahiptir. İspanya – Alicante’de bulunan merkez ofise yapılan başvurularda topluluğa üye tüm ülkeler seçilmiş kabul edilerek işlem yapılabilmektedir. Böylece Tüm topluluk ülkelerinde geçerli güçlü bir tasarım tesciline sahip olunabilmektedir.

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı- Coğrafi İşaret :
Coğrafi işaret, temel olarak bir yöresel ürün adını ifade eder. Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.
Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılır.

- Menşe Adı :
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır. Menşe adları sadece ait oldukları coğrafi bölgede üretilirler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına Finike Portakalı ve Malatya Kayısısı örnek gösterilebilir.

- Mahreç İşareti :
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir. Mahreç işaretlerinin, ürünün özelliklerinden en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Ürünün yöre ile bağı sadece ünü de olabilir. Mahreç işaretine Antep Baklavası, Hereke İpek Halısı örnek gösterilebilir. Coğrafi bir yer adı içermese dahi menşe adı ve mahreç işaretinde yer alan şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç işareti olabilir.

- Geleneksel Ürün Adı :
Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:
Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.
Geleneksel ürün adına örnek olarak, baklava, lokum, höşmerim, pastırma vb. ürünler verilebilir.

- Tescil hakkı kimlere aittir :
Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının, şartları sağlayan herkes tarafından üretimi ve pazarlaması yapılabilse de, tescil için başvuru hakkına herkes sahip değildir.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunabilecekler :
1.Üretici grupları.
2.Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
3.Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler.
4.Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici.

- Coğrafi işaret olarak tescil edilemeyecek adlar ve işaretler :
1.Menşe adı veya mahreç işareti tanımlarına uymayan adlar.
2.Ürünlerin öz adı olmuş adlar.
3.Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar.
4.Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.
5.Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.
6.Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar.

- Geleneksel ürün adı olarak tescil edilemeyecek adlar ve işaretler :
1.Geleneksel ürün adı olma şartlarından en az birini yerine getirmeyen adlar.
2.Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar.
3.Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar.
4.Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar.
5.Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.

Yardım mı lazım ?

0 operators online

End Chat

There was an error during connecting to the geolocalization server

Enter your email and press ENTER to receive replies directly to your mailbox

Start chatting

Enter your name and your email for start an instant conversation with us

Start Chat