»  Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım :
“Tasarım”, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku,
malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu
bütünü ifade eder. Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Ayırt Edici Nitelik :
Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel
izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir
farklılık olması anlamındadır.

Tescilli Tasarımların Koruma Süresi :
Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Anılan süre beşer yıllık dönemler
halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılır.

Tasarım Hakkının Kapsamı :
Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım
hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü
üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari
amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

Çoklu Başvuru :
Birden çok tasarımın başvurusu, tek başvuru ile yapılabilir. Süslemeler hariç olmak üzere, bu olanaktan
yararlanmak ancak tek başvuru altında gösterilen her bir tasarımın, tasarlanan ürünlerin aynı altsınıfa
veya aynı set/takıma ait olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya birden çok nesnenin
yada sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları durumunda mümkündür.

Yenileme :
Tasarım hakkı sahibinin veya onun yetkili kıldığı kişinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi üzerine
tescil süresi uzatılır. Enstitü, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce ve
Yönetmelikte öngörülen süre içinde, tasarım hak sahibine haber verir. Enstitünün bu bilgiyi vermemiş
olması, Enstitüye herhangi bir sorumluluk getirmez.

Hükümsüzlük Halleri :
Aşağıdaki hallerde tasarımın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
1. Başvurunun belirtilen koruma şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;
2. Hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse;
3. Tescilli bir tasarım, sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer tasarımın başvuru
tarihi kendisinden önce ise;
Tasarım başvurusu hükümsüz kılınır.

« Geri Dön